Kolmapäev 30 November 2022

 
  SA Vändra Tervisekeskus

Kui tahad näha, siis silmad sule,
et vaadata südamega, et kuulata südamega.
Doris Kareva

Ravijärjekorra pidamise reeglid

KINNITAN:


.....................
Karin Kütt
SA Vändra Tervisekeskus
Juhataja
15.11.2016.a.

SA Vändra Tervisekeskus
Ravijärjekorra pidamise reeglid


Ravijärjekorda registreeritud patsient peab vajaliku tervishoiuteenuse saama minimaalse aja jooksul, lähtudes tervishoiuteenuse meditsiinilisest vajadusest ja järgmistest põhimõtetest:
1) sarnase meditsiinilise vajadusega patsientidele osutatakse tervishoiuteenust samasugustel tingimustel;
2) patsiendile tervishoiuteenuse saamiseks kindlaksmääratud tähtaeg sõltub tervishoiuteenuse meditsiinilisest vajadusest.

1 SA Vändra Tervisekeskus peab ravijärjekorda paberkandjal.

2 Ravijärjekorda registreerimine on tagatud kõigil tööpäevadel:

2.1 Tööajal tel. 44 67 097 kell 8.00-17.00, väljaspool tööaega mob. 52 31 134
Osakonna töö eest vastutav: Karin Kütt 52 31 134

3. Ravijärjekorda registreeritud patsient peab vajaliku tervishoiuteenuse saama minimaalse aja jooksul, lähtudes tervishoiuteenuse meditsiinilisest vajadusest ja järgmistest põhimõtetest:
3.1 sarnase meditsiinilise vajadusega patsientidele osutatakse tervishoiuteenust samasugustel tingimustel;
3.2 patsiendile tervishoiuteenuse saamiseks kindlaksmääratud tähtaeg sõltub tervishoiuteenuse meditsiinilisest vajadusest.

4. Registreerides patsienti, kantakse ravijärjekorda järgmised andmed:
4.1 patsiendi ees- ja perekonnanimi, isikukood või selle puudumisel sünniaeg;
4.2 planeeritav vastuvõtu või hospitaliseerimise aeg või koduõe visiit;
4.3 planeeritava tervishoiuteenuse osutamise näidustus (diagnoos);
4.4 patsiendi kontaktandmed;
4.5 suunava arsti kontaktandmed (suunamise olemasolul);
4.6 patsiendi ravijärjekorda registreerimise kuupäev;
4.7 ravijärjekorda panemise põhjuse kood, kui ooteaeg ületab Eesti Haigekassa nõukogu poolt kinnitatud ravijärjekorra maksimumpikkust.
4.7.1 Ravijärjekorda panemise põhjused kodeeritakse järgmiselt:
1) kood 62 – rahalise ressursi piiratus
2) kood 63 – teenuse osutaja võimsuse puudumine;
3) kood 64 – patsiendipoolne põhjus;
4) kood 65 – teenuse osutamisega seotud põhjus;
5) kood 66 – muu põhjus.
5. Ravijärjekorras muudatuste tegemisel (ravijärjekorras ette- või tahapoole viimisel või ravijärjekorrast väljaarvamisel) pannakse kirja muudatuse tegemise kuupäev ja põhjus ning märge, et patsiendi teavitamisest. Ravijärjekorras muudatuse tegemisel on tervishoiuteenuse osutaja kohustatud patsiendile muudatustest teatama hiljemalt ühe tööpäeva jooksul arvates muudatuste tegemisest.

6. Kui ravijärjekord on pikem kui kuus kuud, siis on tervishoiuteenuse osutaja kohustatud patsienti teavitama teenuse osutamise ajast ja kohast üks kuu enne tervishoiuteenuse osutamist.

7. Kui patsient registreeritakse ravijärjekorda tervishoiuteenuse osutaja tegevuskohas peab tervishoiuteenuse osutaja andma patsiendile kirjaliku teatise, mis sisaldab tervishoiuteenuse osutamise aega ja tervishoiuteenust osutava struktuuriüksuse või tervishoiutöötaja nime ja telefoni numbrit.

8. Kui patsient registreeritakse ravijärjekorda telefoni või e-posti või Interneti teel, peab tervishoiuteenuse osutaja teatama patsiendile telefoni või Interneti teel tervishoiuteenuse osutamise aja ja tervishoiuteenust osutava struktuuriüksuse tervishoiutöötaja nime ja telefoni numbri.

9. Vältimatu abivajaduse ilmnemisel hooldushaiglas pöördub med.õde või arst kiirabi poole, koduõde olenevalt olukorrast perearsti või kiirabi poole.

10. Ravivajaduse lõppemisel on patsiendil, kes iseseisvalt kodus toime ei tule või puuduvad omaksed, võimalik kasutada tasulise hoolduse teenust olukorrale lahenduse leidmiseni (läbirääkimised omavalisustega, hooldekoduga, sugulastega).

11. Tervishoiuteenuse osutaja on kohustatud esitama ravijärjekorra pidamist puudutavad andmed Terviseametile ja Eesti Haigekassale kolme tööpäeva jooksul alates vastava nõude saamisest.
12. Ravijärjekorra aruanne esitatakse Eesti Haigekassale vastavalt ravi rahastamise lepingus sätestatud tingimustele ja tähtaegadele.
13. Ravijärjekorda panemise reeglid vaadatakse üle kord aastas ja tehakse muudatused teenuste kättesaadavuse parandamiseks.